Ring på 70 27 85 11 for priser og bestilling af kørsel
Du er her:

Generelle betingelser

Generelle betingelser pr. 12. februar 2015. Der tages forbehold for trykfejl.

 

1. Anvendelse

Alle transporter udført af Logistik Centralen A/S (LC) i Danmark udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000), mens alle transporter til udlandet udføres efter CMR lovgivningen. Dette gælder uanset om transporten udføres med egne biler, eller om LC videregiver transporten til 3. mand. Disse generelle betingelser er derfor et supplement til bestemmelserne i NSAB 2000. Aftaler udover disse generelle betingelser er kun gyldige, hvis de indgås skriftlig. Værneting er Retten i Odense.

 

2. LC’s ansvar

1. LC er ansvarlig for gods fra det tidspunkt, hvor LC overtager godset og indtil godset afleveres til modtager. Hvis afsender eller modtager deltager i henholdsvis på- eller aflæsningen, begynder LC’s ansvar først i det øjeblik, godset er anbragt på vognen, respektivt ophører, når aflæsningen påbegyndes.

2. Hvis afsender ikke har fragtbrev på godset udfylder LC’s chauffør fragtbrev på baggrund af de oplysninger afsender giver. Det er afsenders pligt at kontrollere at oplysningerne på fragtbrevet er rigtige.

 

3. Kundens ansvar

1. Afsender er ansvarlig for at udfylde alle dokumenter og transportdokumenter korrekt, og for at alle dokumenter udleveres til LC. Afsender er ansvarlig for konsekvenserne af fejl ved udfyldelsen.

2. Afsenderen er ansvarlig for korrekt og forsvarlig emballering af godset såvel indvendig som udvendig. Hvis godset skal behandles særligt forsigtigt skal der gives besked om det ved afgivelse af ordre.

3. Afsenderen er ansvarlig for at give korrekte oplysninger om godset er omfattet af reglerne omkring ”Farligt gods” uanset om godset er under frimængderne. 4. Har kunden ladet LC transportere gods, der er udsat for hurtig fordærvelse eller gods, der kan påføre andre hos LC opbevarede eller transporterede effekter skade, er kunden ansvarlig for alle skader, der herved påføres enten LC eller tredjemand.

 

4. Betaling

1. Alle transporter udføres i henhold til vores generelle prislister, hvis der ikke forud for transporten er aftalt en fast pris. Hvis der er ventetid i forbindelse med læsning eller losning forbeholder LC sig ret til at fakturere denne ventetid til kunden, uanset om der er aftalt fast pris for transporten.

2. Hvis andet ikke er skriftligt aftalt er betalingsbetingelserne netto 14 dage. Ved betaling herefter beregnes 1,5 % rente pr. påbegyndt måned.

3. Uanset påberåbte modkrav er kunden ikke berettiget til at foretage modregning i LC’s tilgodehavender, herunder ej heller for tidligere transporter.

4. Såfremt fakturabeløbet ikke indbetales rettidigt udsendes der op til 3 rykkere, før fordringen videregives til Købmandsstandens Inkasso Service. Antallet af rykkere afhænger af den enkelte kundes betalingshistorik. Ved hver rykker pålægges der renter jf. punkt 4.2 samt rykkergebyr på 100 kr. Eventuelle inkasso omkostninger skal betales af kunden.

5. Hvis afsender ønsker at sende ufranko forsendelser (modtager betaler), eller forsendelser hvor betaler er en anden end ordregiver, skal dette oplyses ved bestilling. Hvis dette ikke sker, faktureres ordregiver for transporten, og LC kan ikke senere fakturere transporten til en anden betaler. LC kan til en hver tid afvise at fakturere til en anden end ordregiver. Ved ufranko forsendelser, eller hvor betaler er en anden end ordregiver sendes der en rykker til modtager/oplyst betaler. Hvis der ikke betales herefter bliver fakturaen inkl. rykkergebyr sendt til afsender/ordregiver.

 

5. Reklamation

1. Krav om erstatning skal skriftlig til LC.

2. Ved synlig skade skal reklamation ske straks ved modtagelsen og ved begrundet forbehold på fragtbrevet. Ved ikke-synlig skade eller forsinkelse skal reklamation ske senest 2 dage regnet fra tidspunktet for transportens afslutning henholdsvis det tidspunkt, hvor transporten skulle have været afsluttet.

3. Ved overskridelse af reklamationsfristen fortaber kunden sin ret til at gøre erstatningskrav gældende mod LC..

4. Modtageren skal på modtagers adresse stille beskadiget gods til disposition for LC med henblik på LC’s besigtigelse heraf. Såfremt andet ikke aftales skal LC altid have det beskadiget gods udleveret. Såfremt det beskadigede gods transporteres af andre end LC forinden LC’s besigtigelse af dette, eller såfremt det beskadigede gods ikke stilles til disposition for LC i dets originale emballage, fortaber kunden sin ret til at gøre erstatningskrav gældende mod LC.

5. Erstatningen er begrænset til 8,33 SDR pr. kg jf. NSAB 2000. Hvis kunden ønsker at tegne forsikring ud over dette beløb, skal dette aftales ved bestilling.

 

6. Force majeure

For samtlige punkter gælder det at almindelig force majeure tages i betragtning – det gælder bl.a. forsinkelse af gods, beskadigelse og bortkomst af gods mv.